Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Statistikanõukogu koosolekul, Tuulikki Sillejõe

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Statistikanõukogu koosolekul, Tuulikki Sillejõe"— Esitluse väljavõte:

1 Statistikanõukogu koosolekul, 21.12.2018 Tuulikki Sillejõe
Statistikaameti –2024. aasta statistikatööde loetelu ESIALGNE projekt Statistikanõukogu koosolekul, Tuulikki Sillejõe

2 Statistikatööde loetelu koostamine
Loetelu koostamisel on arvesse võetud ELi õigusaktidest tulenevaid kohustusi rahvusvahelistele organisatsioonidele andmete edastamise kohustust siseriiklikust vajadusest tulenevat statistikatööde loetelu

3 Riigieelarvest rahastatavad statistikatööd liigiti
2019 2020 Statistika-tööd Maksumus Põhistatistika 128 125 Tsükliline statistika 8 12 Statistika arendus 3 2 Statistiline analüüs 4 1 29 800 Statistiline register Ebaregulaarne statistika 5 75 600 34 400 Kokku 152 146 Põhistatistika 2020: Jäävad ära Veekasutus, Metsavaru, Metsandus ja Palgaerinevuste parem kättesaadavus Tsükliline 2019: Jaekaubandusettevõtted, Töötasu struktuur; Ajakasutuse uuring, Leibkonna eelarve uuring, Kultuuris osalemise uuring, Innovatsioon, Põllumajandusloendus, Euroopa tervisuuring Tsükliline 2020: lõppesid: Jaekaubandusettevõtted, Töötasu struktuur; kestavad: Ajakasutuse uuring, Leibkonna eelarve uuring, Tarbimiskulutuste prognoos, Kultuuris osalemise uuring; tulid juurde: Taimekaitsevahendite kasutamine, Tööandja kulutused töötajatele, Põllumajanduslike väikeüksuste arvestus, Täiskasvanute koolitus (ettevõtted), Täiskasvanute koolitus (füüsiline isik), Tööelu-uuring Statistika arendus 2019: Rahva ja eluruumide registripõhine loendus, Aruandlus 3.0, Statistika arendus Statistika arendus 2020: Rahva ja eluruumide registripõhine loendus, Statistika arendus, lõppes Aruandlus 3.0, Ebaregulaarne Laevastikupõhised majandus- ja sotsiaalnäitajad, Tööjõu-uuringu moodul „Töö- ja pereelu kokkusobitamine“ , Sotsiaaluuringu moodul „Heaolu”, Euroopa sotsiaaluuring Ebaregulaarne Tööjõu-uuringu moodul „Tööõnnetused ja tööga seotud tervisehäired”, Tööjõu-uuringu moodul „Töö- ja tööaja korraldus“ statistikatööde loetelu

4 2020 võrreldes 2019 ära jäävad statistikatööd
Põhistatistika Tsükliline statistika Statistika arendus Ebaregulaarne Statistiline analüüs Veekasutus Jaekaubandus-ettevõtted Aruandlus 3.0 Sotsiaaluuringu ebaregulaarne moodul statistikatöö „Heaolu“ Teemakogumik Metsavaru Töötasu struktuur Tööjõu-uuringu ebaregulaarne moodul „Töö- ja pereelu kokkusobitamine“ Eesti statistika kvartalikiri Metsandus Euroopa sotsiaaluuring Piirkondliku arengu kogumik 2020. aastal jäetakse ära statistikatööd „Veekasutus“ (10302) ja „Metsavaru“ (10304) ja Metsandus, mida Statistikaamet tegi ja aastal tellimuslepingu alusel.  Lõppes statistikatöö „Aruandlus 3.0“ (20012), mis oli loodud projekti „Aruandlus 3.0“ juurde ja selle eesmärk oli luua riigi toimimiseks olulise väärtusega personali- ja majandusarvestuse andmete automaatse liikumise tehnoloogiline lahendus, lähtudes selle elluviimisel minimaalsuse ja lihtsuse printsiibist. Kui projektitööd on lõppenud, siis on andmeesitajail võimalik alates 2020. aastast esitada Andmeid otse oma majandusarvepidamissüsteemist ja SA saab andmeid vastu võtta, töödelda, teha statistilisi arvutusi ja avaldada statistikat. Projekti esimeses etapis tegeleti Maksu- ja Tolliametile ning Statistikaametile esitatava palga ja tööjõu andmestiku automaatse edastamise võimaldamisega alates 2018. aasta jaanuarist. Järgmistel aastatel loodi selline võimekus ülejäänud andmestike edastamiseks: tulud, kulud, varad, kohustused, hinnad jne 2019. aastal lõpetati statistikatööd „Teemakogumik“ (50019), „Eesti statistika kvartalikiri“ (50004) ja „Piirkondliku arengu kogumik‟ (50103), sest tarbijate huvi trükiste vastu on viimastel aastatel märgatavalt vähenenud. Alates aastast 2019 läheb Statistikaamet üle artiklipõhisele avaldamisele ja see annab rohkem paindlikkust väljundi kavandamisel ning võimaldab tarbijatel saada info kiiremini statistikatööde loetelu

5 2020 võrreldes 2019 lisanduvad statistikatööd
Põhistatistika Tsükliline statistika Statistika arendus Ebaregulaarne Taimekaitsevahendite kasutamine Täiskasvanute koolitus (ettevõtted) Täiskasvanute koolitus (füüsiline isik) Tööelu-uuring Tööandja kulutused töötajatele Põllumajanduslike väikeüksuste arvestus 2020. aastal lisandub statistikatöö „Taimekaitsevahendite kasutamine“ (10502) ebaregulaarne moodul, mille eesmärk on anda teavet taimekaitsevahendite põllumajandusliku kasutamise kohta. Lisanduvad tsüklilised statistikatööd „Täiskasvanute koolitus (ettevõtted)“ (40305), mida korraldatakse iga viie aasta tagant ja „Täiskasvanute koolitus (füüsiline isik)“ (40309), mida tehakse iga kuue aasta tagant, ja „Tööelu-uuring“ (40901), Tööelu-uuringuga kogutakse statistilisi andmeid tösuhete, laiemalt tööelu kohta. Lisandub iga nelja aasta tagant tehtav tsükliline statistikatöö „Tööandja kulutused töötajatele“ (21103), mille eesmärk on anda teavet tööandja tehtud keskmistest kulutustest töötajatele töötaja ning töötatud tunni kohta põhitegevusala järgi. Veel lisandub kord iga kümne aasta järel tehtav statistikatöö „Põllumajanduslike väikeüksuste arvestus“ (21216). Kuna põllumajanduse tootmisstatistika katab ainult suuremaid üksusi ehk põllumajanduslikke majapidamisi, siis kogu Eesti taime- ja loomakasvatuse andmete saamiseks on vaja põllumajanduslike väikeüksuste uuringut, mille alusel täiendatakse igal aastal korraldatavaid põllumajanduslike majapidamiste uuringuid. statistikatööde loetelu

6 Statistikatööde ja väljundnäitajate osatähtsus õigusliku aluse järgi, 2020
eurot 2544 koguselist muutujat statistikatööde loetelu

7 Statistikatööde ja näitajate osatähtsus valdkonniti, 2020
eurot 2544 koguselist muutujat Statistikatööd maksumuse järgi Näitajad arvu järgi statistikatööde loetelu

8 Väljundnäitajate osatähtsus näitaja andmeallika järgi, 2020
2544 koguselist muutujat statistikatööde loetelu

9 Väljundnäitajate osatähtsus avaliku huvi peamise esindaja järgi, 2020
statistikatööde loetelu

10 Tänan tähelepanu eest! tuulikki.sillajoe@stat.ee 21.12.2018
statistikatööde loetelu

11


Alla laadida ppt "Statistikanõukogu koosolekul, Tuulikki Sillejõe"

Seotud esitlused


Google'i reklaam