Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

REACH 2018 Koostage registreerimisdokumendid IUCLIDi toimikuna.

Seotud esitlused


Teema esitlus: "REACH 2018 Koostage registreerimisdokumendid IUCLIDi toimikuna."— Esitluse väljavõte:

1 REACH 2018 Koostage registreerimisdokumendid IUCLIDi toimikuna

2 Esitluse eesmärk Esitluse ja selle märkused on koostanud Euroopa Kemikaaliamet (ECHA), et aidata teil ette valmistada esitlust REACH 2018, st faasiainete viimase registreerimistähtpäeva kohta. Idee on selles, et teie saate vajalikud slaidid välja valida ja muuta neid nii, et need sobiksid teie kuulajaskonnale, olgu tegemist juhtide, töötajate, keskkonna-, tervise- ja ohutusspetsialistidega, ametiasutuste vms-ga. Te võite slaidimaterjali kasutada ilma lisaluba taotlemata. Selles esitluses antakse lühike ülevaade ECHA REACH 2018 tegevuskava 5. etapist („Koostage registreerimisdokumendid IUCLIDi toimikuna“). See kuulub REACH 2018 käsitleva esitluste sarja, mis asub ECHA veebisaidil. Ootame heameelega teie märkusi ja ettepanekuid e-posti aadressil Õiguslik teade. Esitluses sisalduv teave ei ole õiguslikult siduv ega pruugi kajastada õiguslikus tähenduses Euroopa Kemikaaliameti ametlikku seisukohta. Euroopa Kemikaaliamet ei võta endale vastutust käesoleva dokumendi sisu eest. Väljaandmise aeg: mai 2017

3 5. etapp. Koostage registreerimisdokumendid IUCLIDi toimikuna
Toimingud Valige enda jaoks parim viis, kuidas IUCLIDi pääseda Looge aineandmestik Sisestage oma aine andmed Looge oma registreerimistoimik Kontrollige oma registreerimistoimikut Registreerimiseks valmistumise etapis tuleb teha viis põhitoimingut.

4 Hankige IUCLID Veebitoimikud IUCLIDi pilveteenus IUCLID 6
Otse REACH-ITs Installimine ei ole vajalik Kui olete oma ained registreerinud ühisel esitamisel kaasregistreerijana IUCLIDi pilveteenus Kättesaadav veebis ECHA pilveteenuste kaudu VKEdele IUCLID 6 Kõikidel muudel juhtudel võite installida IUCLID 6 tarkvara Tarkvara saab tasuta IUCLID 6 veebilehelt Töölaua- või serveriversioonis IUCLID on IT-rakendus, millega hallata teavet kemikaalide kohta. Seda võib kasutada kolmel viisil, mis kõik põhinevad IUCLID 6 tehnoloogial. Teatavatel asjaoludel võite esitada oma toimiku veebi teel otse REACH-ITi kaudu. See on võimalik, kui olete kaasregistreerijana nõustunud registreerimistoimiku ühisosas esitatud teabega. VKEd pääsevad IUCLIDi ECHA pilveteenuste kaudu. See kaotab tarkvaraga seotud IT-aspektide haldamise koormuse, mis tekib näiteks installimisel ja tarkvara ajakohastamisel. Teil on võimalik installida IUCLID ka oma arvutisse. Te saate IUCLIDi ECHA veebisaidilt tasuta alla laadida ja installimine on väga lihtne. Laadige alla kõige värskem, 6. versioon. Kui vahetate faile registreerijatega, kes registreerisid varasemateks tähtaegadeks, siis pidage meeles, et praegused registreerimisdokumendid tuleb koostada IUCLID 6 rakenduses.

5 IUCLIDi mõisted Legal entity: (füüsiline või) juriidiline isik, kellel on REACH-määrusest tulenevad kohustused Reference substance: dokument, mis sisaldab aine peamisi identifikaatoreid (IUPACi nimetus, CASi number ja EÜ number) Endpoint: teatava teabenõude täitmise tulemus ≈ aine omadus Universal unique identifier (UUID) IUCLIDi kasutades puutute kokku mitme järgmise mõistega. Legal entity. See on dokument, mis sisaldab IUCLIDi kasutava organisatsiooni andmeid. REACH-määruse tähenduses on see füüsiline või juriidiline isik, kellel on kohustus aine registreerida. IUCLIDis esitatud teave on mõeldud teile enda arvestuse pidamiseks, sest ECHA kasutab selle asemel ECHA kontode või REACH-ITi andmeid. Vaikimisi seda juriidilist isikut teie toimikusse ei lisata. The Reference Substance. See on dokument, mis sisaldab teie aine või selle koostisosade peamisi identifikaatoreid, näiteks IUPACi nimetust, CASi numbrit ja EÜ numbrit. Endpoints kajastavad registreeritavate kemikaalide omadusi. Nende kohta tuleb edastada teave ECHA-le. Näitajatega seotud teavet kogutakse IUCLIDi aineandmestikku. Igale IUCLIDi dokumendile on antud a universal unique identifier (UUID), mis võimaldab teil täpsed teabeüksused üheselt tuvastada. [Märkus. Sellel slaidil ja märkustes olevad paksus kirjas terminid tuleb jätta tõlkimata]

6 Looge aineandmestik Täpsustage, mis ainet te soovite registreerida
Te võite saada aineandmestiku juhtregistreerijalt või luua oma aineandmestiku Aineandmestikus täpsustatakse, millise aine registreerimistoimikuga on tegemist. Aineandmestikku on alati võimalik muuta. Toimikud luuakse aineandmestiku alusel ja pärast loomist neid enam muuta ei saa. Te võite küsida aineandmestikku juhtregistreerijalt või luua oma aineandmestiku.

7 Aineandmestiku sisu Jaotis 1. Aine identifitseerimine, koostis(ed), analüütiline teave [Märkus. Sellel ja järgmisel neljal slaidil tuleb tõlkida ainult sinise kasti sisu]

8 Aineandmestiku sisu Jaotis 2. Klassifitseerimine ja märgistamine, PBT hindamine

9 Aineandmestiku sisu Jaotis 3. Tootmine, kasutamine ja kokkupuude

10 Aineandmestiku sisu Jaotised 4–7. Uuringu kokkuvõtted näitajate andmete kohta (aine omadused)

11 Aineandmestiku sisu Jaotised 11 ja 13. Ohutu kasutamise juhend ja hindamisaruanded

12 Sisestage oma aine andmed
Kõik andmeid ühiselt esitavad kaasregistreerijad aine identifitseerimisandmed, sealhulgas lisandid kolme viimase aasta kogused tonnides aine kasutusalad ja kasutustingimused olelusringi jooksul Juhtregistreerija aine identifitseerimisandmete profiil füüsikalis-keemilised, toksikoloogilised ja ökotoksikoloogilised omadused klassifitseerimis- ja märgistusteave Kui olete loonud oma aineandmestiku, saate sisestada kogutud andmed. Iga kaasregistreerija peab esitama oma registreerimisdokumendid ühise registreerimise osana ja teie registreerimistoimik peab sisaldama: teie toodetava/imporditava aine identifitseerimisandmeid, sealhulgas kontsentratsioonivahemikku ja lisandeid teie toodetud või imporditud koguseid tonnides vähemalt kolmel viimasel aastal kasutusalasid ja -tingimusi teie tarneahelas aine olelusringi jooksul Kui olete ühisel registreerimisel juhtregistreerija, peab teie IUCLIDi toimik sisaldama: aine identifitseerimisandmete profiili. Selles tuleks täpsustada aine piirnäitajad, mida registreerijad on nõustunud ühiselt esitatud andmetega täitma. SIEFis kogutud ohuandmeid: füüsikalis-keemilised omadusi ning toksikoloogilisi ja ökotoksikoloogilisi andmeid Kui osa andmed jäetakse esitamata, tuleb lisada põhjendus aine kohta kogutud ohuandmete põhjal tuletatud klassifikatsiooni ja märgistamist

13 Sisestage oma aine andmed
Iga kaasregistreerija või nende nimel juhtregistreerija 1–10 tonni aastas ohutu kasutamise juhised tonni aastas aine püsivate, bioakumulatiivsete ja toksiliste (PBT) omaduste hindamine kemikaaliohutuse aruanne Kaasregistreerijad, kes esitavad enda andmed või klassifitseerimise ja märgistamise teabe teabe ühisest esitamisest loobumise andmed ja põhjendus Teatavaid andmeid on võimalik esitada ühiselt või eraldi, nii nagu SIEFis on kokku lepitud. Kaasregistreerijana võite teatavatel tingimustel esitada andmed pigem enda registreerimistoimikus kui juhtregistreerija toimikus: te peate esitama põhjenduse, miks te loobute andmete ühisest esitamisest; veenduge, et toimik on täielik ja vastab nõuetele. Kui ühinete SIEFiga ja ostate teabekasutusnõusoleku aine kohta, mis on juba registreeritud, tuleb teil kontrollida, kas: teie aine sobib aine registreerimise identifitseerimisprofiiliga, mis tähendab, et selle koostis jääb ettenähtud piiridesse ja andmestik sobib teie ainega kemikaaliohutuse aruanne (kui see on olemas) sisaldab ka teie kasutusalasid ja -tingimusi te saate juhtregistreerijalt piisavalt teavet, et anda soovitusi vajalike ohutusmeetmete kohta ja koostada oma ohutuskaardid

14 Sisestage andmed: konfidentsiaalne äriteave
IUCLIDis võib esitada konfidentsiaalsustaotluse järgmise kohta: ettevõtte nimi aine kasutusalad kogusevahemik jne Vajab üksikasjalikku põhjendust Tasuline Taotlust ja põhjendusi hinnatakse Kui need kiidetakse heaks, ei avaldata seda teavet ECHA veebisaidil Enamik teie registreerimistoimiku andmetest avaldatakse ECHA veebisaidil. Mõnda osa, näiteks teie ettevõtte nime ja aine kasutusalasid, ei avaldata, kui te taotlete nende kuulutamist konfidentsiaalseks. Teil on vaja IUCLIDis märkida, et te ei soovi seda teavet avalikustada. Seejärel peate sisestama IUCLIDis üksikasjaliku põhjenduse ja maksma tasu, mis lisandub registreerimistasule. Pärast registreerimist hindab ECHA kõiki teie konfidentsiaalsustaotlusi. Kasulik link

15 Looge oma registreerimistoimik
Looge toimik = kirjutuskaitstud lühiülevaade teie andmetest, mis esitatakse ECHA-le aine kohta Valige õige registreerimise liik juht- või kaasregistreerija toimik kogusevahemik (1–10 või 10–100 tonni aastas) iseseisev või vaheaine (rangelt ohjatud tingimustes) Kui olete kõik oma andmed sisestanud, saate luua toimiku.

16 Kontrollige oma registreerimistoimikut
Kasutage IUCLIDi funktsioone, et kontrollida, kas kogu vajalik teave on toimikus olemas Valideerimistugi aitab teil veenduda, et teie esitatava toimiku saab tunnistada terviklikuks (samuti saab valideerimistuge kasutada aineandmestiku puhul, st enne toimiku loomist) Avaldamise eelvaade näitab, milline teave teie toimikust tehakse ECHA veebisaidil üldsusele kättesaadavaks Viimane samm enne enda loodud toimiku esitamist on selle kontrollimine. IUCLIDil on kaks erifunktsiooni, mis aitavad seda teha. Kõige tähtsam funktsioon on valideerimistugi. See aitab teil kontrollida, kas teie esitatava toimiku saab tunnistada terviklikuks. Valideerimistuge saate kasutada ka aineandmestiku puhul enne toimiku loomist. Pidage meeles, et valideerimistoega ei kaasne käsitsi kontrollimist, mida teeb ECHA. Avaldamise eelvaade näitab, milline teave teie toimikust tehakse ECHA veebisaidil üldsusele kättesaadavaks. Kasutage neid funktsioone ja tehke kindlaks, kas teil on vaja oma aineandmestikus midagi muuta ja luua uus toimik. Kasulik link Teave käsitsi kontrollimise kohta terviklikkuse kontrolli ajal:

17 Mõni nõuanne IUCLID 6 kohta
Valige oma aineandmestiku sisukorras vaade, mis sobib teie aine kogusega ja teie rolliga ühise esitamise puhul Kasutage valideerimistuge, et kontrollida oma aine aineandmestikku enne toimiku loomist; hiljem kasutage valideerimistuge toimiku kontrollimiseks Paremklõpsuga pääsete ligi IUCLID 6 menüü valikutele

18 Mõni nõuanne IUCLID 6 kohta
Kas vajate abi välja täitmisel? Vajutage abisüsteemi pääsemiseks klahvi F1 Vältige andmete ületrükkimist: kasutage IUCLID 6 loetelusid ja näidisvorme Mõne vaba tekstiga välja juurde kuulub teksti näidisvorm, mille abil saate välja täita Kui vajate IUCLIDi kasutamisel abi, võtke ühendust ECHAga

19 IUCLID 6 veebisait Tellige viimased uudised IUCLID 6 kohta
Avage olemasolevad dokumendid ja laadige vajalik versioon alla Pärast kasutajakonto loomist saate tellida uudisteated. Enamikul juhtudel soovitakse alla laadida ja installida IUCLIDi töölauaversioon. See on mõeldud üksikkasutajatele, et nad pääseksid IUCLIDi enda arvutist. Kasulik link

20 ECHA pilveteenused Ligipääs ECHA veebisaidilt
Töö käib alati rakenduse kõige uuemas versioonis Ligipääs ECHA veebisaidilt Mõeldud VKE kasutajatele registreerimistoimikute koostamiseks REACHi 2018. aasta registreerimistähtpäevaks Töötavad täielikult veebilehitsejas, ilma et kohapeal tuleks midagi installida Kättesaadavad kogu aeg igalt poolt turvalises pilvekeskkonnas Rakendusega tutvumiseks on olemas katseversioon Kohalike koopiate väiksema arvu tõttu on andmed turvalisemad Andmete kaotuse risk on väiksem (ECHA haldab varundamist) Kasutajatel ei ole installimise ja riistvara haldamise kulusid Hõlbustab töötamist igal pool (lihtsam kaugpöördus) ja delegeerimist konsultantidele Kui olete VKE, kes koostab registreerimisdokumente REACHi 2018. aasta tähtajaks, kaaluge ECHA pilveteenuste kasutamist, et vähendada tehnilise toe vajadust Kasulik link Võimalus saada paremat veebituge

21 Mida meeles pidada? Valige endale kõige sobivam IUCLIDi versioon
Varuge piisavalt aega andmete sisestamiseks ja hoolitsege selle eest, et teie toimik sobiks esitamiseks Abi saab aadressil Lisatoetuse saamiseksvõtke ühendust ECHAga


Alla laadida ppt "REACH 2018 Koostage registreerimisdokumendid IUCLIDi toimikuna."

Seotud esitlused


Google'i reklaam