Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Teavitamis- ja nõustamiskeskused

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Teavitamis- ja nõustamiskeskused"— Esitluse väljavõte:

1 Teavitamis- ja nõustamiskeskused
Karjääriteenused homme - kus, kuidas, kellega? Teavitamis- ja nõustamiskeskused Lana Randaru Karjääriteenuste koordinaator Linnade ja Valdade Päevad 2009 1 1

2 Programm „Karjääriteenuste süsteemi arendamine“ 2008-2011
Igasse maakonda (15) teavitamis- ja nõustamiskeskus Keskused pakuvad teenust ja koordineerivad karjääriteenuste alast tegevust maakonnas Osutatakse teenust väljatöötatud teenusstandardite alusel

3 Teenusstandardid Noortele karjääriinfovahendamise teenusstandard
juhend teenuseosutajale 18.nov. 2008 Noortele karjäärinõustamise osutamise teenusstandard

4 Keskused praegu 17 keskust 10 karjääriinfo spetsialisti
32 karjäärinõustajat

5 Teavitamis- ja Nõustamiskeskused
5 1.Hiiumaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskus Kärdla 2.MTÜ Jõgevamaa Nõustajate Ühendus Jõgeva 3.SA Kesk-Eesti Noortekeskus (KENK) Paide 4. MTÜ Läänemaa Laste ja Noorte Nõustamiskeskus Haapsalu 5. Põlva Kutsenõustamiskeskus Põlva 6. Pärnu Õppenõustamiskeskus Pärnu 7. Raplamaa Noorte Teabekeskus (keskust juriidilisel kujul ei eksisteeri, töötaja on Raplamaa Arendus- ja ettevõtluskeskuse lepinguline töötaja) Rapla 8. Karjääripõld OÜ Saaremaa Karjäärikeskus Kuressaare 9. Tartu Kutsehariduskeskuse Info- ja Karjäärinõustamiskeskus Tartu

6 Teavitamis- ja Nõustamiskeskused
6 10. Valga maavalitsus, Haridus ja kultuuri osakond Valga 11. MTÜ Viljandimaa Noortekeskuse Teabe- ja nõustamiskeskus Viljandi 12. Lääne-Viru Keskus loomisel (momendil maavalitsuse kultuuri- ja haridusosakonnas) Rakvere 13. Ida-Virumaa Noorte Info ja Nõustamiskeskus (IVNINK) Jõhvi 14. Karjääripõld OÜ Võrumaa Karjäärikeskus Võru 15. Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumi Karjäärikeskus Tallinn 16. Ida-Harju Teabe- ja Nõustamiskeskus Anija mõis 17. Lääne-Harjumaa Teabe- ja Nõustamiskeskus Keila

7 Olukord maakondade kaupa erinev
7 Keskuste juriidiline staatus erinev Keskus või selle osa 6, linna või maavalitsuse hallatav asutus 3, eraettevõte 2, MTÜ 2, kooli struktuuriüksus 2, arendus- ja ettevõtluskeskus 1, SA 1 Ruumivõimalused erinevad Saaremaa Karjääripõld rendiruum 8m² – Järvamaa KENK 261m² Mõned keskused loomisel või soovivad taastada Raplamaa, Lääne-Virumaa, Valgamaa, Saaremaa, Võrumaa Rahastamise allikad erinevad HTM, linnavalitsus, maavalitsus, KOV, erinevad liidud, jm.

8 Olukord maakondade kaupa erinev
Töötajate arv erinev Lääne-Virumaa 0.5 – Tartu 6 Sageli üks töötaja pakub nii karjäärinõustamist kui ka karjääriinfo vahendamist Karjääriteenuseid pakuvad ka teised (eriti psühholoogilise) nõustamisega tegelevad keskused Põhimõtteline valmisolek karjääriteenuste arendamiseks kõigis maakondades

9 Milliseid teenuseid pakutakse
9 Karjäärinõustamine (individuaalne ja grupi) Individuaalne nõustamine Erineva sisuga nõustamispaketid (näiteks kolmikpakett, “Päev koolis”) grupinõustamise läbiviimiseks Loengupaketid (n. enesetundmine ja töömaailma tundmine, isikliku karjääriplaani koostamine ) Töötoad (näiteks mitmesuguste oskuste omandamiseks, karjääritöötoad) Testimine (võimete ja kutsesobivustestid) Nõustamine telefoni ja e-posti kaudu MSN-, Skype- karjäärinõustamine

10 Karjäärinõustamisel vajab arendamist
Teenuse süsteemsus Kvaliteet Uued metoodilised materjalid ja nõustamistehnikad Elektroonilised testid Kaasaegsed testid Nn. riskigruppide nõustamine Teenuse mahu suurendamine Juhtumikeskne lähenemine Supervisioon ja kovisioon

11 Milliseid teenuseid pakutakse
11 Karjääriinfo vahendamine Vahetu infoteenindus (personaalne suhtlemine keskuses või mujal) Infoüritused (n. töömess) Loengud (mitmesugused paketid) Kutse(ameti)päevad ja õppekäigud ettevõtetesse Karjääripäev (n. koosneb erinevatest töötubadest) Töövarju organiseerimine Meediumite kaudu (n. ajaleht Oma Rada)

12 Karjääriinfo vahendamisel vajab arendamist
Infoteenuse dokumenteerimine Korrastatud kodulehekülg Erinevad andmebaasid Uuringud infovajaduse määratlemiseks Noorte kaasamine Infootsioskuste arendamine Infostendid koolidesse

13 Koostöö Maakonnasisene koostöö tihe
13 Maakonnasisene koostöö tihe Õppeasutused, omavalitsus, erinevad organisatsioonid, ühingud Koostööd teevad ka nõustamiskeskused omavahel

14 Keskuste arengusuunad maavalitsuste arvates
14 Maavalitsused näevad ette ühtsete nõustamiskeskuste loomist, kuhu on koondunud erinevad nõustamisteenused, sh. karjääriteenuste pakkumine ja õppenõustamine Peamised muudatused karjääriteenuste pakkumisel on maavalitsuse arvates ette nähtud just nimelt ühtse keskuse loomisega, töötajate palkamisega ja suurema arvu õpilaste nõustamisega (teenuse kättesaadavuse parandamine)

15 Keskuste arengusuunad maavalitsuste arvates
Karjääriteenuste pakkumine ka teistele sihtgruppidele Aktiivselt tegutsev koostöövõrgustik õppeasutustega ja teiste organisatsioonidega (karjääriteenuste pakkujatest soovitakse rohkem teada) Karjäärikoordinaatorite töö tähtsustamine Karjäärispetsialistide koolitamise vajadus

16 Arendustegevused programmi “Karjääriteenuste süsteemi arendamine” raames
Metoodika arendamine Spetsialistide koolitamine ja kutseomistamine Karjäärinõustamise ja karjääriinfo vahendamise teenuse pakkumine noorte teavitamis- ja nõustamiskeskuste kaudu Kvaliteedisüsteemi arendamine

17 Karjäärinõustamise ja karjääriinfo vahendamise teenuse pakkumine noorte teavitamis- ja nõustamiskeskuste kaudu Teenuse laiendamine, võetakse tööle karjääriinfospetsialistid ja karjäärinõustajad Keskus tagab karjääriinfo vahendamise noortele vanuses 7-26 eluaastat programmi perioodi vältel karjääriinfo vahendamise teenusstandardi kohaselt, sealhulgas: viib läbi karjääriinfoloenguid kõigile üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste lõpuklasside/ -kursuste õppuritele vähemalt 2 tundi õppeaastas; korraldab vähemalt ühe maakondliku karjääripäeva aastas; vastab infopäringutele hiljemalt 5 tööpäeva jooksul; tagab vahetu infoteeninduse kättesaadavuse Keskuses vähemalt 20 tundi nädalas; tagab temaatilise kajastuse (artikkel, intervjuu) kohalikus meedias vähemalt kaks korda aastas;

18 Karjäärinõustamise ja karjääriinfo vahendamise teenuse pakkumine noorte teavitamis- ja nõustamiskeskuste kaudu Keskus tagab karjäärinõustamise noortele programmi perioodi vältel karjääri­ nõustamise osutamise teenusstandardi kohaselt, sealhulgas: grupinõustamise kõigile maakonna üldhariduskoolide ja kutseõppe­asutuste lõpuklasside/ -kursuste õppuritele vähemalt 2 tundi õppeaastas individuaalse nõustamise vähemalt 25%-le maakonna üldhariduskoolide ja kutseõppe­asutuste lõpuklasside/ -kursuste õppuritele

19 Karjäärinõustamise ja karjääriinfo vahendamise teenuse pakkumine noorte teavitamis- ja nõustamiskeskuste kaudu Keskused võtavad osa arendustegevuste töörühmadest: Kodulehekülje uuendamine Erinevate trükiste loomine Rajaleidja ja keskuste ühine esinemine Teeviidal Koostöö arendamine erinevate osapooltega Grupinõustamise metoodiline pakett

20 Karjääriteenuste koordinaator
Tänan kuulamast! 20 Lana Randaru Karjääriteenuste koordinaator


Alla laadida ppt "Teavitamis- ja nõustamiskeskused"

Seotud esitlused


Google'i reklaam