Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

OSKA majutuse, toitlustuse ja turismi valdkonna uuring

Seotud esitlused


Teema esitlus: "OSKA majutuse, toitlustuse ja turismi valdkonna uuring"— Esitluse väljavõte:

1 OSKA majutuse, toitlustuse ja turismi valdkonna uuring
Ingrid Lepik, Mare Uiboupin

2 Mis on OSKA? Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteem
Eesmärk: tööturul toimuvate muutuste ja ühiskonna vajaduste võimalikult kiire jõudmine koolituspakkumisse. OSKA analüüsi tulemusena on võimalik täpsemini kavandada õppemahtusid erialati ja õppetasemeti ning korrigeerida õppekavasid nii kutseõppes kui kõrgkoolis.

3 OSKA tööjõu- ja oskuste vajaduse uuringud
Kui palju ja milliste oskustega inimesi on meie tööturul vaja täna ja homme? Kus ja kuidas neid oskusi saab omandada? Mida peaks tänases haridussüsteemis ja elukestvas õppes muutma, et tulevikuvajadustele vastata?

4 OSKA valdkonna tööjõu- ja oskuste vajaduse uuringud
Igal aastal 5-6 valdkonda, 5-aastase tsükliga Kõigi valdkondade uurimisel ühtne metoodika  võrreldavad tulemused Prognoos 5-10 aasta vaates Kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete meetodite kombineerimine Valdkonna eksperdikogu (½ tööandjad, erialaliidud, ¼ õppeasutused, ¼ riigiasutused) Hõlmatud nii kutse- kui kõrgharidus + täienduskoolitus Tulemuste ja ettepanekute seire

5 OSKA andmete valideerimine
Intervjuud Järeldused ja ettepanekud: koolituspakkumise mahu ja struktuuri muutmiseks koolituspakkumise kvaliteedi ja sisu osas oskuste omandamist mõjutavate tegurite muutmiseks

6 OSKA majutuse, toitlustuse ja turismi (MTT) valdkond
I55 Majutus I56 Toidu ja joogi serveerimine N79 Reisibüroode ja reisikorraldajate tegevus, reserveerimine ning sellega seotud tegevus N823 Nõupidamiste ja messide korraldamine

7 Hõivatute arv 2014/16 u 28 000 töötajat u 4% kõigist hõivatutest
Andmed: REL2011, tööjõu-uuring 40%

8 Töötajate regionaalne paiknemine
Andmed: REL2011

9 Valdkonna eripärad: sõltuv majanduse ja turismi arengutest, väliskülastajatest hooajalisus ja regionaalsus suhteliselt palju lihttöölisi palju erialase hariduseta töötajaid, mis ei olegi sageli eelduseks tööjõu voolavus; sobib noortele tööturule sisenemiseks välis- ja renditööjõud, tööampsud jagamismajandus

10 MTT valdkonna põhikutsealad
Majutusettevõtete juhid Toitlustusettevõtete juhid Majutusettevõtete allüksuste juhid Peakokad Majutuse teenindajad ja administraatorid Kokad Baarmenid Toateenijad* Kelnerid Toitlustuse klienditeenindajad Turismiettevõtete juhid Toitlustuse lihttöötajad* Giidid ja aktiivtegevuste läbiviijad Reisikonsultandid ja turismispetsialistid

11 Valdkondliku tööjõu ja oskuste vajaduse uuringuaruanne
Uuringu lühiaruanne Valdkondliku tööjõu ja oskuste vajaduse uuringuaruanne Trendid, arengu-dokumendid, uuringud Tööjõu- ja oskuste vajadus Tööjõu nõudluse ja -pakkumise võrdlus Majanduslik seisund ja hõive-näitajad Järeldused ja ette-panekud Valdkond, põhi-kutsealad Koolitus-pakkumine

12 MTT valdkonna koolituspakkumise kitsaskohad
Õppekavade arendus Praktikakorraldus Täiendus- ja ümberõppe korraldus Kutsestandardid ja nende muutmise vajadus Valdkonna töötajate ettevalmistamine (nt erialade populaarsus, õppijate motivatsioon, õpetajate stažeerimine) Ettepanekud õppe kvaliteedi ja sisu muutmiseks, et koolituspakkumine vastaks paremini tuleviku tööjõuvajadusele

13 Suur tänu. http://oska. kutsekoda. ee mare. uiboupin@kutsekoda
Suur tänu!


Alla laadida ppt "OSKA majutuse, toitlustuse ja turismi valdkonna uuring"

Seotud esitlused


Google'i reklaam