Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

LÕPUTÖÖDEST Kevad 2017.

Seotud esitlused


Teema esitlus: "LÕPUTÖÖDEST Kevad 2017."— Esitluse väljavõte:

1 LÕPUTÖÖDEST Kevad 2017

2 Akadeemilise kalendri tähtajad
Meie kodulehekülg ( kalender 2015/2016 1 15. mai lõputöö teema deklaratsiooni esitamine ÕISis juba praegu! 2 Kontrolli ÕISis, kas kõik ainepunktid on käes

3 Tähtis!!! Seoses sellega, et kõik õppetööga seotud dokumendid on vaja sisestada ÕIS-i, peab ka lõputöö deklareerima selleks kuupäevaks, mis on antud akadeemilises kalendris (sellel aastal 15. maiks). Süsteemi pääsemiseks peab teil olema kehtiv ID-kaart koodidega, Mobiil ID või ÕISi parool. Kontrollige varakult.

4 Lõputöö teema deklaratsioon
Deklaratsiooni peab täitma TTÜ õppeinfosüsteemis (ÕIS). Peale tähtaegade möödumist lõputööd kaitsmisele ei võeta

5 Pere- või eesnime muutmine
Nimede muutmisel teatada õppetalitusse õigeaegselt!

6 Kaasjuhendaja leidmine
LÕPUTÖÖ Lõputöö teema valik Juhendaja leidmine 15.mai 2016 Teema deklaratsiooni esitamine lektoraati ÕISis Lõputöö realiseerimine Kaasjuhendaja leidmine Lõputöö kirjutamine juuni algus Lõputöö eelkaitsmine kuni 12. juuni 2016 Lõputöö kaitsmine

7 LÕPUTÖÖ TEEMA Missugune peab olema lõputöö teema? Praktikaga seotud
Uudne Sinu teadmisi kõige paremini kajastav

8 LÕPUTÖÖ JUHENDAJA Kes on lõputöö juhendaja?
Kolledži õppejõud, kes tunneb valitud lõputöö teema probleeme Tunneb lõputöö struktuuri ja oskab aidata lõputöö teaduslikku osa vormistada Juhendaja annab oma nõusoleku kaitsmisele lubamise kohta ÕISis pärast eelkaitsmist

9 LÕPUTÖÖ KAASJUHENDAJA
Kes võib olla lõputöö kaasjuhendajaks? Ettevõtte spetsialist, kelle juhendamisel tööd realiseeritakse Kolledži õppejõud Teadur, õppejõud TTÜ-st või mujalt Kas iga ettevõtte spetsialist võib olla ametlikuks lõputöö kaasjuhendajaks? Ei, ainult kõrgharidusega spetsialist Kas kaasjuhendaja peab igal lõpetajal olema? Ei, ainult nendel, kellel lõputöö realiseerimisel on vaja ettevõtte spetsialisti abi

10 Lõputöö kirjaliku osa struktuur
Tiitelleht Autorideklaratsioon Annotatsioon eesti keeles Sisukord Sissejuhatus Terminid ja lühendid Sisulised osad analüüs Vahendite valik Realiseerimine Kokkuvõte Viidatud infoallikate loetelu Võõrkeelne resümee Lisad (uuringute küsitluslehed, suuremad tabelid, joonestused, ekraanipildid, väljundvormid)

11 Lõputöö realiseerimisest ja kirjutamisest - alustamine
Millest alustada, kui teema on valitud? Alusta uuringust Mis on selles valdkonnas juba tehtud meil ja mujal? Kas valitud teema on aktuaalne? Kas mul on midagi uut pakkuda? Uuringu alusel tee kokkuvõte ja see võib olla esimeseks lõputöö osaks 1

12 Lõputöö realiseerimisest ja kirjutamisest - alustamine
1 Tuleb paika panna Eesmärk Ülesande püstitus Oodatav tulemus

13 Mis peab olema sissejuhatuses (~1 - 1,5 lk)
Uuritava teema aktuaalsus ja teema valiku põhjendus Töö eesmärk ja ülesanded Uurimise objekt Töös kasutatud metoodika Kasutatud lähteinformatsioon Töö uudsus nii teoreetilises kui praktilises plaanis Oluliste põhimõistete seletus

14 Mis peab olema sisulises osas?
Probleemi kirjeldamine, uurimine ja analüüs Erinevate lahenduste võrdlus Erinevate realiseerimise meetodite ja vahendite võrdlus Oma tulemus

15 Lõputöö realiseerimisest ja kirjutamisest - uuring
Kui lõputöö teema on valitud Uuri, mis vahendite- ja meetoditega saab lõputööd realiseerida Vali paar-kolm realiseerimisvõimalust ja võrdle neid omavahel Vormista tabel, kus iga võimaluse head ja halvad küljed kirjeldatud Tee valik, mis vahendite-meetoditega Sa oma tööd realiseerid. See võiks olla teiseks lõputöö peatükiks 2

16 Lõputöö realiseerimisest ja kirjutamisest - realiseerimine
Realiseeri lõputöö valitud vahendite ja meetoditega Kirjelda samm-sammult tehtud tööd lõputöö realiseerimise peatükis 3

17 Mis peab olema kokkuvõttes? (~1 - 1,5 lk)
Järeldused, hinnangud tehtud tööle Õnnestumised Ebaõnnestumised Perspektiivid Kasutamise võimalused Edaspidine arendamine

18 Lõputöö realiseerimisest ja kirjutamisest - kokkuvõte
Tee kokkuvõte saadud tulemustest: Kas üldkokkuvõttes sai probleem lahendatud? Mis ebaõnnestus? Mis õnnestus? Kuidas antud tööd saab edasi arendada, mis perspektiivid on edasiseks tööks? Kas Sa töötad ise selles valdkonnas edasi? 4

19 Kui suur peab olema lõputöö?
Lõputöö oletatav maht on min 20 – 30 lehekülge ilma lisadeta Lisasid võib olla rohkem

20 Kirjandus ja teised infoallikad
Peab olema vormistatud loeteluna Kasutatud kirjanduse allikate loetelus peavad olema ainult need, millele on töös viidatud

21 Viitamine Viidata pole tarvis üldtuntud seisukohtadele
Teiste autorite seisukohti või andmeid võib esitada tsitaatidena või refereeringutena.

22 Viitamissüsteem Viitamissüsteem peab kogu töö ulatuses olema ühtne
Võib kasutada kaht erinevat viitamissüsteemi: Nime/aasta (tekstisisene) Numbriline viitamine (tekstijärgne) Viitamissüsteem peab kogu töö ulatuses olema ühtne

23 Viitamissüsteem Nime/aasta (tekstisisene) viitamine
Seda probleemi on käsitlenud T. Mikli oma süsteemianalüüsi aruandes (Mikli 1999, lk 45) või … oma töös käsitles Mikli (1999: 45)…. Tsitaat: "Infosüsteem on organisatsiooni või ettevõtte info- ja süsteemitöö korralduse, meetodite ja vahendite kogusumma." (Mikli 1999).

24 Kirjanduse loetelu Nime/aasta viitamine Raamatud:
Linntam, A. (2000). Programmeerimine Microsoft Exceli keskkonnas. Tallinn: OÜ Külim. Mikli, T. (1999). Sissejuhatus infosüsteemidesse. Tallinn: TTÜ Kirjastus. Mägi, A. (2001). Microsoft Visio 2002 käsiraamat. Tallinn: TTÜ Kirjastus. Artikkel: Remi, K-J. (2002, 05). Alustame e-õppega juba täna. - Luup, nr 5, lk Elektroonilised dokumendid: Veebipõhiste õppematerjalide loomine. ( ). [WWW] Nurmsalu, E. ( ). Ülevaade StudyWorksi koduleheküljest. [WWW]

25 Viitamissüsteem Numbriline viitamine (tekstijärgne)
"Infotööks nimetame tööd, mille käigus kogutakse, töödeldakse, salvestatakse, säilitatakse või edastatakse teavet” [2: 9].

26 Kirjanduse loetelu (I variant) numbriline viitamine
Kirjanduse loetelu järjestatakse tähestikuliselt autorite nime järgi Linntam, A. Programmeerimine Microsoft Exceli keskkonnas. Tallinn: OÜ Külim, 2000. Mikli, T. Sissejuhatus infosüsteemidesse. Tallinn: TTÜ Kirjastus, 1999. Mägi, A. Microsoft Visio 2002 käsiraamat. Tallinn: TTÜ Kirjastus, 2001. Nurmsalu, E. Ülevaade StudyWorksi koduleheküljest. [WWW] ( ) Remi, K-J. Alustame e-õppega juba täna. - Luup, 2002, nr 5, lk Veebipõhiste õppematerjalide loomine. [WWW] ( )

27 Kirjanduse loetelu (II variant) numbriline viitamine
Kirjanduse loetelu järjestatakse vastavalt viitamise järjekorrale Remi, K-J. Alustame e-õppega juba täna. - Luup, 2002, nr 5, lk Mikli, T. Sissejuhatus infosüsteemidesse. Tallinn: TTÜ Kirjastus, 1999. Nurmsalu, E. Ülevaade StudyWorksi koduleheküljest. [WWW] ( ) Linntam, A. Programmeerimine Microsoft Exceli keskkonnas. Tallinn: OÜ Külim, 2000. Mägi, A. Microsoft Visio 2002 käsiraamat. Tallinn: TTÜ Kirjastus, 2001.

28 Kirjandusele viitamisega seotud seminar
Aprillis-mais viib meie raamatukogu läbi seminari, kus veel kord põhjalikult käsitletakse viitamisega seotud probleeme. Raamatukogu on alati valmis aitama ka teistes infoallikatega seotud probleemides ja küsimustes.

29 Töö vormistamine Töö vormistus peab vastama lõputöö vormistamise nõuetele Kiri: Times New Roman Kirja suurus 12pt kolledz/Tudengile/juhendid/Kirjalike_toode_vormista mine_TTY_VK.pdf

30 Töö vormistamine

31 Mis keeles esitada lõputöö?
Töö kirjutamise keeleks on õppekeel

32 Millal köita? Enne eelkaitsmist peab lõputöö olema valmis ja trükitud paberile, kuid köitma veel ei pea Peale eelkaitsmist selguvad viimased vead; need tuleb parandada Töö kahes eksemplaris välja trükkida Töö köita spiraal- ja kõvaköites

33 Eelkaitsmine Eelkaitsmine on lõputöö kaitsmise proov
Selle käigus selgub, kas üliõpilane on valmis oma tööd kaitsma Kes on eelkaitsmise komisjonis? Eelkaitsmise komisjonis on valdavalt samad inimesed, kes kaitsmise komisjonis

34 Lõputöö retsenseerimine
Kõik kaitsmisele võetud lõputööd kuuluvad retsenseerimisele. Retsensendi määrab oma korraldusega kolledži direktor. Lõputööle määratakse üldjuhul üks retsensent. Retsensendi kirjalik arvamus (retsensioon) on lõpetajale kättesaadav vähemalt kaks päeva enne kaitsmist.

35 Kaitsmiseks esitatavad materjalid
Lõputöö 2 eksemplari; töö lõppu kinnitatud CD või DVD, kus lõputöö elektrooniline variant pdf-formaadis, metaandmed ja töö lühikokkuvõte eesti keeles (mõlemad Word-is); lihtlitsents (allkirjastatud); juhendaja arvamus; retsensendi arvamus; andmed retsensendi/kaasjuhendaja (kui on väljaspoolt kolledžit) kohta (ID-kaardi koopia, diplomi koopia, kodune aadress, pangakonto nr, kas on ühinenud II pensionisambaga või ei).

36 Lõputööde kaitsmine Lõputöö kaitsja
tervitab komisjoni ja koosviibijaid, tutvustab ennast ja oma lõputöö nimetust teeb ettekande oma lõputööst (soovitav PowerPointis) minutit Kuulab ära juhendaja arvamuse

37 Lõputööde kaitsmine Lõputöö kaitsja
Kuulab ära retsensendi arvamuse ja küsimused Vastab retsensendi küsimustele (võib olla ka presentatsioon) Vastab komisjoni ja külaliste küsimustele Lõpetajale antakse aeg lõpusõnaks Tänab komisjoni esimeest, liikmeid ja koosviibijaid tähelepanu eest ~1 minut.

38 Lõputöö presentatsioon
Lõputöö esitaja Tunneb hästi oma tööd Näeb hea välja On sõbralik Naeratab On korrektne

39 Lõputöö presentatsioon
Kajastab lõputöö realiseerimist Nimetus Eesmärgid Teema valiku põhjendus Aktuaalsus, uudsus, tellimus Teostuseks valitud vahendite ja meetodite põhjendus Huvitavamad probleemid, mis olid töö käigus lahendatud Tulemused Õnnestumised, ebaõnnestumised, perspektiivid

40 Lõputöö presentatsioon
Vormistamise reeglid Jälgi, et slaididel oleks rohkem illustratsioone, kui teksti Esita oma mõte lühidalt Teese ühel slaidil peaks olema 3-6, mitte rohkem Värvid vali rahulikud Värviga rõhuta tähtsamat osa

41 Lõputöö esitlemine

42 Lõputöö esitlemine

43 Lõputöö esitlemine

44 Lõputöö esitlemine

45 Lõputöö esitlemine

46 Lõputöö kaitsmine

47 Lõputöö hindamine Lõputöö hindamisel arvestatakse
Sisulisi väärtusi, sh Töö vastavust õppekavale ja kinnitatud teemale; ülesande raskust ja mahtu; püstitatud ülesande täidetust; isiklikku panust ja loomingulisust; lahenduse originaalsust; Vormistamist, sh esituse loogilisust ja loetavust; keelelist korrektsust ja kujunduslikku külge; Töö kaitsmist.

48 Kust sellest veel lugeda?
- Tudengile - Õppetegevuse juhendmaterjalid - Kolledži lõpetamine

49 Tänan tähelepanu eest Veel küsimusi?


Alla laadida ppt "LÕPUTÖÖDEST Kevad 2017."

Seotud esitlused


Google'i reklaam