Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

11. veebruar 2015 Tallinna Südalinna Kool

Seotud esitlused


Teema esitlus: "11. veebruar 2015 Tallinna Südalinna Kool"— Esitluse väljavõte:

1 11. veebruar 2015 Tallinna Südalinna Kool
Tere tulemast! 11. veebruar 2015 Tallinna Südalinna Kool Pealkirja slaid

2 Päevakava Hoolekogu roll ja ülesanded, haridusameti ootus partnerlussuhetele. Andres Pajula, Tallinna Haridusameti juhataja Parimad näiteid kooli ja hoolekogu edukast koostööst (2014 aasta hoolekogu auhind). Vadim Ševtšenko, Mustamäe Humanitaargümnaasiumi hoolekogu esimees Kooli ja lastevanemate koostööst. Urmas Sadam, Tallinna Haridusameti vanemspetsilist Uimastiennetus ja uimastitega seotud juhtumite lahendamine koolis. Karin Streimann, Tervise Arengu Instituut Kristel-Liis Kaunismaa, Politsei-ja Piirivalveameti Põhja prefektuur

3 Hoolekogude roll ja ülesanded
Andres Pajula Tallinna Haridusamet juhataja

4 Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest
Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest lähtuvalt on hoolekogu alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

5 Linnavalitsuse 16. veebruari 2011 määruse nr 8 kohaselt
Hoolekogu koosseis kinnitatakse üheks aastaks. Esindajate valimine või nimetamine kooli hoolekogusse protokollitakse. Direktor edastab protokollide väljavõtted haridusametile iga aasta 10. oktoobriks.

6 Hoolekogu koosseis Põhikooli hoolekogusse kuulub 7 liiget, gümnaasiumi hoolekogusse 9 liiget: õpetajate esindaja; lastevanemate esindaja; vilistlaste esindaja; õpilaste esindaja; toetava organisatsiooni esindaja; üks linna esindaja; Hoolekogu koosseisu kuuluvate vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda koolitöötajate hulka. Asendusliikmeid ei valita ning neid ei kinnitata

7 Hoolekogu ülesanded: hoolekogu osaleb kooli arengukava ettevalmistamisel ning annab selle kohta enne kinnitamist oma arvamuse; annab arvamuse kooli põhimääruse kehtestamiseks ja muutmiseks; annab arvamuse kooli õppekava kehtestamiseks ja muutmiseks, sealhulgas nõusoleku muuta käesoleva seaduse §-s 15 sätestatud korras õppeainete nimistut; annab nõusoleku suurendada erandjuhul põhikooli õpilaste arvu klassis; annab arvamuse kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõule

8 Hoolekogu ülesanded annab nõusoleku haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheaegade muutmiseks; annab arvamuse kooli kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks; kehtestab kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra; annab arvamuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kohta; annab arvamuse munitsipaalkooli eelarve projekti kohta; annab arvamuse arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra eelnõu kohta;

9 Hoolekogu ülesanded: hoolekogu annab arvamuse kooli sisehindamise korra kohta; annab arvamuse kooli palgakorralduse põhimõtete kohta; annab arvamuse õpilaskodu kodukorra kohta; annab hinnangu huvitegevuse, pikapäevarühma ja õpilaskodu vajaduse ja töökorralduse kohta; annab arvamuse kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kohta; täidab teisi seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

10 Hoolekogu töö korraldamine
Hoolekogu valib esimehe ja aseesimehe. Hoolekogu tööd juhib esimees, tema äraolekul aseesimees. Hoolekogu töövorm on koosolek. Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt kord nelja kuu jooksul. Hoolekogu otsused protokollitakse. Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt üle poole hoolekogu liikmetest, sealhulgas esimees, tema äraolekul aseesimees. Kvoorumi puudumisel kutsub hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, uue koosoleku kokku hiljemalt viie tööpäeva jooksul alates eelmise koosoleku päevale järgnevast päevast.

11 Hoolekogu töö Direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik.
Õpilasel ja vanemal on õigus pöörduda kooli hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral.

12 Partnerlussuhete arendamine
Tallinna koolide hoolekogusid kaasamine erinevatesse töörühmadesse. „Aasta hoolekogu“ valimine ja tunnustamine. Hoolekogude ja lapsevanemate kaasamine heategevusprojekti „Märka ja Aita“.

13 Statuut „Aasta hoolekogu“
Auhinna „Aasta hoolekogu“ väljaandmisega soovib Tallinna Haridusamet tunnustada haridusasutuste hoolekogusid. Eesmärgiks on tõsta esile tegevusi, mis on olnud märkimisväärsed ja tulemuslikud ning on aidanud käesoleval õppeaastal kaasa: õppeasutuste õppe- ja kasvatustöö edendamisele; toetanud laste/õpilaste arengut ja huvisid; aidanud õppeasutust eelarvevahendite otstarbekamal kasutamisel ja lisaressursside leidmisel, soodsa arengu-, õpi-ja töökeskkonna kujundamisel.

14 Statuut „Aasta hoolekogu“
Kandidaate auhinnale „Aasta hoolekogu“ võivad esitada nii lapsevanemad, pedagoogid, õpilased, juhtkond ja vilistlased kui ka haridusasutuse välised sihtgrupid ja organisatsioonid.

15 Auhinnatud hoolekogud
Tunnustuse Aasta hoolekogu ja auhinnaraha 1000 eurot pälvisid: 2013 aastal Tallinna Kuristiku Gümnaasium; 2014 aastal Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium.

16 Aasta hoolekogu 2014 Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium

17 Aasta hoolekogu 2014 Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium

18 Aasta hoolekogu 2014 Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium

19


Alla laadida ppt "11. veebruar 2015 Tallinna Südalinna Kool"

Seotud esitlused


Google'i reklaam