Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Muudatused seadusandluses seoses taimetervise määrusega.

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Muudatused seadusandluses seoses taimetervise määrusega."— Esitluse väljavõte:

1 Muudatused seadusandluses seoses taimetervise määrusega.
Maaeluministeerium

2 Õigusaktid Taimekaitseseadus Riigilõivuseadus Korrakaitseseadus
Taimetervise määrus (EL) 2016/2031 Kontrollimäärus (EL) 2017/625

3 Taimetervise määrus (1) Mõisted
ettevõtja – avalik-õiguslik või eraõiguslik isik, kes on tegevusalaselt seotud ühe või mitme järgmise taimi, taimseid saadusi ja muid objekte hõlmava tegevusega ning on selle eest õiguslikult vastutav; lõppkasutaja–isik, kes omandab taimi või taimseid saadusi isiklikuks tarbeks väljaspool nimetatud isiku kaubandus-, äri- või kutsetegevust; karantiinne taimekahjustaja – ohtlik taimekahjustaja; reguleeritud mittekarantiinne taimekahjustaja (RNQP) – kvaliteeti vähendav taimekahjustaja.

4 Taimetervise määrus (2) Registreerimise nõue
Ettevõtja peab olema registreeritud taimetervise registris, kui ta tegeleb taimedega seotud tegevusega: istutamine; sordiaretus; tootmine, sealhulgas kasvatamine, paljundamine ja säilitamine; liidu territooriumile sissetoomine ning seal vedamine ja sealt väljaviimine; turul kättesaadavaks tegemine; hoidmine, kogumine, saatmine ja töötlemine.

5 Taimetervise määrus (3) Taimepassi kasutamise nõue
Uute õigusnormidega laiendatakse ja ühtlustatakse kehtivat taimepasside süsteemi. Euroopa Liidus vajavad liikumiseks taimepassi rohkem taimeliike, taimseid saadusi ja muid objekte. Selguse huvides on koostatud taimepassi vajavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide loetelu. Taimepassi ei tuleks nõuda otse lõppkasutajatele, sealhulgas koduaednikele tarnitavate taimede, taimsete saaduste ega muude objektide puhul. Sätestada tuleks aga teatavad erandid.

6 Taimetervise määrus (4) Taimepassi kasutamise nõue
Taimepassi nõutakse ka kõigi ettevõtjate vahel toimuvate vedude korral, erandiks on lõppkasutajad. Taimepassile on kehtestatud sisu ja vormi nõuded.

7 Taimetervise määrus (5) Taimekahjustajatega seotud riskide juhtimise kava
Ettevõtjad võivad soovida koostada taimekahjustajatega seotud riskide juhtimise kava, mis tagab ja näitab, et nad on oma kutsetegevuses täiesti pädevad ja teadlikud taimekahjustajatega seotud riskide kriitilistest punktidest, ning millega põhjendatakse pädevate asutuste konkreetset kontrolli erikorda.

8 Taimetervise määrus (6) Tootmisprotsessi kriitilised punktid
taimekahjustajatega seotud riskide kriitilised punktid hõlmavad: taimede vedu ja importi; samavääruse nõudeid; taimepassiga seotud nõudeid; kaitstava piirkonnaga seotud nõudeid; ohtlike ja RNQP-de vastased meetmeid jt.

9 Taimetervise määrus (7) Ettevõtja kohustused
Ettevõtjatel peaks olema süsteemid ja protseduurid, mille abil saab teha kindlaks taimede, taimsete saaduste ja muude objektide vedamist nende endi valduste sees ja vahel. Ohtliku taimekahjustajaga saastumise allika avastamise hõlbustamiseks tuleks ettevõtjatel nõuda arvestuse pidamist teistelt ettevõtjatelt saadud ja teistele ettevõtjatele tarnitud taimede, taimsete saaduste ja muude objektide üle.

10 Taimetervise määrus (8) Teatamise kohustus
Ettevõtja või muu isik, kes kahtlustab ohtliku taimekahjustaja esinemist taimel, taimsel saadusel või muul objektil, mis on või oli tema valduses all, või saab sellest teada, on kohustatud teavitama Põllumajandusametit (PMA) kui pädevat asutust sellest kahtlusest.

11 Taimetervise määrus (9) Asjakohaste meetmete rakendamise kohustus
Ettevõtja või muu isik, kes kahtlustab ohtliku taimekahjustaja esinemist taimel, peab rakendama kõiki asjakohaseid meetmeid taimekahjustaja hävitamiseks ning asjaomaste taimede, taimsete saaduste või muude objektide kõrvaldamiseks ning tagasivõtmiseks.

12 Taimekaitseseaduse muudatused (1)
Taimepassi väljastamise õiguse andmise kord Taimepassi väljaandmise tegevusluba

13 Taimekaitseseaduse muudatused (2)
Uue TaimKS kohaselt- Taimepassi saab väljastada Taimepassi väljaandmise tegevusloa omav ettevõtja PMA väljastab sertifitseeritud materjalile

14 Taimekaitseseaduse muudatused (3)
Tingimus TP õiguse saamiseks Kalendriaasta jooksul ei ole järelevalve tulemusena isiku tegevuses avastatud käesoleva seaduse või selle alusel kehtestatud õigusaktide rikkumisi. Tingimus TP väljaandmise tegevusloa saamiseks - Taimepassi väljaandja koolitus Ettevõtele antakse taimepassi väljaandmise tegevusluba, kui ta on määranud nõuetekohase vastutava isiku, kes on läbinud kohase taimepassi väljaandja koolituse ja tal on selle kohta kehtiv tunnistus.

15 Taimekaitseseaduse üleminekusätted (1)
Taimepassi väljastamise õiguse andmise kord (kehtiv süsteem) kehtib kuni ettevõtja saab taotleda TP väljastamise õigust kehtiva TaimKS § 25 alusel kuni järgmise aasta 14. detsembrini

16 Taimekaitseseaduse üleminekusätted (2)
Kõik TP õigust omavad ettevõtjad (vanad olijad) peavad taotlema TP tegevuseloa kuni Selleks ajaks ( ) TP õigust omavad ettevõtjad peavad läbima koolituse. TP õigust omavad ettevõtjad ei tasu riigilõivu TP tegevusloa taotlemise eest kui taotlevad luba kuni

17 Taimekaitseseaduse muudatused (4) Taimepassi väljastamise tegevusluba
Taimepassi väljastamise tegevuslube hakkab PMA väljastama alates a Taimepassi väljastamise tegevusloa taotlemise eest tasub isik riigilõivu 270 eurot. Kui vanad olijad (TP õigust omavad ettevõtjad) taotlevad taimepassi väljastamise tegevusloa peale , siis peavad nad maksma riigilõivu 270 eurot.

18 Riigilõivuseaduse muudatus seoses Taimekaitseseaduse muudatusega
Taimepassi väljastamise õiguse andmise kord – Riigilõiv 64 € Taimepassi väljaandmise tegevusluba – Riigilõiv 270 €

19 Taimekaitseseaduse muudatus seoses kontrollimäärusega
Taimetervise järelkontrolli eest järelevalve tasu ametlik kontroll, mida esialgu ei olnud kavas teha, ja: mis on vajalik ametliku kontrolli käigus avastatud asjaomase ettevõtja sooritatud rikkumise tõttu ning mida tehakse selleks, et hinnata rikkumise ulatust ja mõju, või selleks, et teha kindlaks, kas rikkumine on heastatud. Järelevalvetoimingu tegemise eest järelevalvetasu määra kehtestab igaks aastaks valdkonna eest vastutav minister määrusega

20 Kontrollimäärus Taimetervises ei kohaldata teise eksperdi arvamust
Määrus (EL) 2017/625 artikkel 35 taimedel, taimsetel saadustel või muudel objektidel ohtliku taimekahjustaja esinemise kindlakstegemisel ei kohaldata korduvat proovide võtmist, analüüside tegemist ja uuringut.

21 Taimekaitseseaduse muudatused (5) Vastutussätted
„§ 98. Ohtliku taimekahjustaja esinemisest teatamata jätmine Ohtliku taimekahjustaja esinemisest selle tuvastamise või esinemise kahtluse korral teatamata jätmise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.”; Sama teo eest, kui selle pani toime juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni eurot.

22 Taimekaitseseaduse muudatused (6) Vastutussätted
§ 983. Taimepassi väljaandmise nõuete rikkumine (1) Käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2016/2031 taimepassi väljaandmise kohta kehtestatud nõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. (2) Sama teo eest, kui selle pani toime juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 8400 eurot.”

23 Korrakaitseseadus Riikliku järelevalve erimeetmed
§ 30. Küsitlemine ja dokumentide nõudmine § 49. Vallasasja läbivaatus korrakaitseorgan võib valdaja nõusolekuta kontrollida meeleliselt või tehnilise vahendi või teenistuslooma abil vallasasja, sealhulgas avada uksi ja kõrvaldada muid takistus. § 50. Valdusesse sisenemine korrakaitseorgan võib siseneda valdaja nõusolekuta tema valduses olevale piiratud või tähistatud kinnisasjale, ehitisse, eluruumi või ruumi, sealhulgas avada uksi, väravaid ja kõrvaldada muid takistusi

24 Ettevõtja õigused ja kohustused
Kontrollimäärus - EL 2017/625 Artikkel 9 Kontroll teostatakse lähtuvalt riskidest, korrapäraselt ja asjakohase sagedusega, võttes arvesse a) Kindlaks tehtud riske (tegevus), b) Varasem kontroll, c) Ettevõtja enesekontrolli usaldusväärsust, d) muud teavet, mis võib normide rikkumisele.

25 Tänan tähelepanu eest! Olga Lavrentjeva Taimetervise osakonna nõunik Maaeluministeerium


Alla laadida ppt "Muudatused seadusandluses seoses taimetervise määrusega."

Seotud esitlused


Google'i reklaam