Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Meede 1 Kogukonna investeeringud

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Meede 1 Kogukonna investeeringud"— Esitluse väljavõte:

1 Meede 1 Kogukonna investeeringud
Infotuur Raplamaal 

2 Eesmärk piirkonna tasakaalustatud areng kohaliku füüsilise elukeskkonna parendamise, maaelu põhiteenuste kättesaadavuse parandamise ja kvaliteedi tõstmise teel ühes kohaliku kogukonna kaasamisega; piirkonna eripära parem rakendamine; kohaliku tasandi valitsemise võimekuse parandamine.

3 Kahe sahtliga rahakott
Meede jaotatakse rakenduskavas kaheks osaks: 1)Ehitustegevuse toetus kuni 85% meetme mahust; 2) seadmete, vahendite, sisustuse ja inventari soetamise toetus kuni 15% meetme mahust.

4 Põhimõtted Toetatakse ainult Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas teostatavaid investeeringuid, mis on kajastatud kehtivas kohaliku omavalitsuse arengukavas, piirkondlikus või valdkondlikus ( küla-, külade ühenduse-, maakondlikus jms.) arengukavas/strateegias. Taotlejad KOV, MTÜ ja SA, kes on registreeritud ja tegutseb Raplamaa Partnerluskogu piirkonnas.

5 Toetatavad tegevused Teenuste osutamiseks vajalike hoonetega seotud ehitustegevus; sisseseade ja inventari soetamine; Kultuuri-, loodus- ja kogukonnategevusega seotud objektide (külaplatsid, terviserajad, puhkealad jm) rajamine, korrastamine jm taoline tegevus;

6 Toetatavad tegevused (2)
Kogukonna tegevuse elavdamise puhul sihtotstarbeliseks tegevuseks otseselt vajaliku inventari, vahendite ja varustuse soetamine. Väikesemahuliste infrastruktuuriobjektide (elektrivarustus, veevarustus, kanalisatsioon, juurdepääsuks vajalik teelõik jms) rajamine objektide ehitus- ja parendamise töödeks vajalik tehniline projekteerimine koos ehitustegevusega

7 Toetuse määr/ehitustegevus
Projekt taotleb ainult ehitamist või ehitamist koos soetusega: maksimaalne toetuse summa ühele taotlusele ühes voorus on eurot. Minimaalne toetuse summa ühele taotlusele on eurot. Toetuse määr on kuni 90% abikõlbulikest kuludest.

8 Toetuse määr/ehitustegevus (2)
Toetus ehitamiseks võib sisaldada ka kuni 3% ehitustööde maksumusest omanikujärelevalve ja muinsuskaitselise järelevalve tegemiseks kuni 10% ehitustööde maksumusest projekteerimistöödeks NB! Ehitise projekteerimistöid eraldiseisva projektina ei toetata!

9 Toetuse määr/soetus Projektiga taotletakse toetust ainult inventari vm soetuseks maksimaalne toetuse summa eurot. Minimaalne toetuse summa eurot. Toetuse määr on kuni 90% abikõlbulikest kuludest .

10 Toetuse määrad Investeeringute puhul taristusse (juurdepääsuteed, vesi- ja kanalisatsioon, elektriliinid) on kuni 60% abikõlbulikest kuludest ; uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine 90%; Mootorsõiduki soetuse puhul on 30% Ettevõtlus 60%, v.a. kogukonnateenus – 90%, kui selle on heaks kiitnud üldkoosolek. Mitterahaline omafinantseering ehk vabatahtlik töö 9%

11 Seirenäitajad Sihtvaldkond 6B „maapiirkondade kohaliku arengu soodustamine“ Sihtvaldkond 6A „tegevusvaldkondade mitmekesistamine, uute väikeettevõtete ja töökohtade loomise hõlbustamine“ Sihtvaldkond 6C „Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate saadavuse, kasutavuse ja kvaliteedi parandamine maapiirkondades“ Sihtvaldkond 4A „Euroopa maastike elurikkuse ja seisundi säilitamine ja ennistamine“

12 Taotlemine: Taotlus esitatakse e-PRIA keskkonnas elektrooniliselt;
Hinnapakkumisi taotlemise hetkel esitama ei pea, need esitatakse esimese kuludeklaratsiooniga (kalkulatsioon) Ehitusluba taotlemise hetkel olema ei pea, võetakse enne ehitustegevuse alustamist (kiri KOVist ehitusloa või teatise vajaduse kohta)

13 2017 taotlusvoor Taotlusvoor avatud 1.02.- 1.03.2017.
Meetme vooru maht eurot, mis on 60% a.rakenduskava kõikide meetmete kogumahust Ehitustegevus 85% eurot Soetused 15% eurot Üks taotleja saab esitada kuni 2 projekti, kuid mitte ühte „rahakotisahtlisse“

14 Tähelepanekuid eelmisest voorust:
Maa-asjad, lepingud, omandisuhted peavad olema taotlemise hetkel korras. Makseprobleemid peavad oleme lahendatud. Inimene esikohale! Investeeringuobjekt peab olema KOV arengukavas. Tuleb läbi mõelda rahastamiskava (kus ma saan omafinantseeringu katteks vahendeid, millised on mu rahavood kogu projekti vältel jne). Kaasake päriselt, mitte ainult paberil. Hindajad ei ole pimedad ja rumalad 

15 Tänan kuulamast! Iris Haiba Arendusjuht-projektinõustaja Raplamaa Partnerluskogu


Alla laadida ppt "Meede 1 Kogukonna investeeringud"

Seotud esitlused


Google'i reklaam