Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Muudatusi emitentide poolt siseteabe käitlemisel

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Muudatusi emitentide poolt siseteabe käitlemisel"— Esitluse väljavõte:

1 Muudatusi emitentide poolt siseteabe käitlemisel
Ingrid Arumägi Turujärelevalve osakonna jurist

2 Siseteabe käitlemine Siseteave Käitlemine avalikustamata täpne
puudutab finantsinstrumenti või selle emitenti hinnatundlik, s.t avalikustatuna omab tõenäoliselt olulist mõju finantsinstrumendi või sellega seotud tuletisväärtpaberi hinnale Käitlemine konfidentsiaalsuse tagamine avalikustamine vastavalt nõuetele, s.h raamatupidamine

3 Käsitletavad VTS §§ § 135 (§ 134) § 135¹ § 188¹¹ (§ 1889) § 188¹²
§ 18814 kjk

4 § 135 (§ 134) (1) Emitent on kohustatud: täitma reglementi
andma turu korraldajale õiget, täpset ja täielikku teavet (2) Emitendi täisosanikud, nõukogu ja juhatuse liikmed, töötajad ning isikud, kellele emitent on kontrollitav äriühing, on kohustatud järgima selle emitendi väärtpaberitega turul tehingute tegemisel ausa ja õiglase kauplemise põhimõtet Paragrahvi on täiendatud lõikega 3

5 § 135 lg 3 Turul kaubeldava väärtpaberi emitendi kohustus avalikustada auditeeritud majandusaasta aruanne VTS-s, selle alusel antud õigusaktides ning reglemendis sätestatud korras RPS, ÄS, Noteerimisnõuded VTS-i § 135 lõikega 3 täiendamise eesmärk

6 § 135¹ Muudatuse sisu RPS, ÄS, Noteerimisnõuded
AudS, Auditeerimiseeskiri 8nda nõukogu direktiivi muudatusettepanekud (1) Turul kaubeldava väärtpaberi emitendi raamatupidamise aastaaruande auditeerimine vastavalt rahvusvahelistele auditeerimise standarditele (International Standards on Auditing - ISA)

7 § 135¹ (2) kuni (4) Nõuded turul kaubeldava väärtpaberi emitendi audiitorile sõltumatus audiitori eeldused ja kohustused audiitori ja emitendi kohustus maandada riske audiitori sõltumatusele, s.h huvide konflikti, enesekontrolli- ja usaldusriski audiitorite rotatsioon piisavad teadmised ja kogemused Finantsinspektsiooni avalduse alusel emitendi uue audiitori määramine kohtu poolt

8 § 188¹¹ (§ 1889) Emitendi kohustused
siseteabe konfidentsiaalsuse tagamine siseteabele juurdepääsu kontrollimine insaiderite poolt oma kohustuste teadvustamine siseteabe lekkimisel teabe avalikustamise nõuete täitmine

9 § 1889 Siseteabe lekkimine Siseteabe avalikustamine selle lekkimisel
tahtlik lekkimine  avalikustamine samaaegselt tahtmatu lekkimine  avalikustamine viivitamatult Erand

10 Insaiderite nimekiri (188¹²)
Nimekirja pidaja Nõuded nimekirjale insaiderid alalised: näiteks juhtorganite liikmed, emitendis osalust omavad isikud; töökohustustustega seoses siseteavet omavad isikud ühekordsed: näiteks isikud, kes on saanud siseteavet kriminaalse tegevuse tulemusena siseteabe liikumine iga siseteabe osas eraldi insaiderite nimekirja sisu nimi, nimekirja kandmise põhjus, siseteabest teadasaamise või sellele juurdepääsu saamise ning teabele juurdepääsu lõppemise kuupäev ja kellaaeg nimekirja koostamise ja andmete uuendamise kuupäevad

11 Insaiderite nimekiri (188¹²)
Nimekirja pidaja kohustused nimekirja ajakohasus nimekirja vastavus tegelikkusele nimekirja pidamise eest vastutav isik nimekirja kantavate andmete säilitamine nimekirja esitamine Finantsinspektsioonile

12 § 18814 Sisereeglite kehtestamise kohustus
emitent ja muu isik või asutus, kes oma töö-, ülesande või kohustuse tõttu omab regulaarselt juurdepääsu siseteabele sisereeglid oma täisosanikele, juhtidele ja töötajatele emitendi väärtpaberitega tehingute tegemiseks

13 Tänan!


Alla laadida ppt "Muudatusi emitentide poolt siseteabe käitlemisel"

Seotud esitlused


Google'i reklaam