Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

MEEDE 2.6 Kaitsemetsa rajamise toetus põllumajandusmaale

Seotud esitlused


Teema esitlus: "MEEDE 2.6 Kaitsemetsa rajamise toetus põllumajandusmaale"— Esitluse väljavõte:

1 MEEDE 2.6 Kaitsemetsa rajamise toetus põllumajandusmaale
Siret Tappo Põllumajanduskeskkonna büroo

2 Sissejuhatus 2009. aastal rakendub kaitsemetsa rajamise toetuse raames kaitsemetsa rajamine (väikeste puudesalude rajamine lisandub aastal). Rajatavad kaitsemetsad kaitsevad vett ja pinnast nii hajureostuse kui erosiooni eest, väldivad veekogude kallaste uhtumist ning kaitsevad saaste või ilmastiku kahjuliku mõju eest. Kaitsemetsi rajades võtame keskkonna suhtes tundlikud põllumaad intensiivsest kasutusest välja ning moodustame läheduses asetsevate veehaarete, karstialade ja veekogude ümber puhvertsoonid, mis vähendavad negatiivset mõju.

3 Taotleja, toetusalune maa
Toetust võib taotleda füüsiline või juriidiline isik. Toetust võib taotleda taotleja omandis oleva vähemalt 0,30 hektari suuruse põllu kohta. Toetust võib taotleda kuni 30 ha kohta kokku. Toetust võib taotleda põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantud põllumassiivil asuva põllu kohta. Toetust rakendatakse Eesti territooriumil määratletud piirkondades (näiteks sanitaarkaitsealad, veehaarde vahetu toiteala, karstialad ja alvarid, allikalised alad või erosiooniohuga alad või veekogude äärsed alad).

4 Nõuded (1) Metsakultuur peab olema rajatud 1. juuniks.
Metsapuutaimed peavad olema istutatud ühtlaselt üle kogu põllu pinna, arvestusega vähemalt 2000 metsapuutaime ühe hektari kohta. Arve-saatelehel, arvel või muus metsapuutaimede soetamist tõendavates dokumentides peab kajastuma nendele põldudele istutatavate metsapuutaimede soetamine, mille kohta taotletakse toetust. Mis on üht liiki toode?

5 Nõuded (2) Üle viie hektari suurusele põllule metsakultuuri rajamise korral peab põllumajandusmaa keskmine boniteet olema kuni 35 hindepunkti. Ei toetata jõulupuude ega metsaseaduse alusel keelatud võõrpuuliikidega kaitsemetsa rajamist. Mis on üht liiki toode?

6 Taotlus ja taotlemine (1)
Ajavahemikus 2. märtsist kuni 17. aprillini kooskõlastada taotlus MPB ja KKT-ga. MPB ja KKT kooskõlastavad taotluse või jätavad selle kooskõlastamata 10 tööpäeva jooksul arvates taotluse saamisest. Taotleja esitab ajavahemikus aprill PRIAle: 1) MPB ja KKT kooskõlastatud taotluse 2) põllumassiivi kaardi Vajadusel esitada: avaldus andmete PRIA p/m toetuste ja p/massiivide registrisse kandmiseks

7 Taotlus ja taotlemine (2)
Metsakultuuri rajamise eest toetuse saamiseks esitab taotleja metsapuutaimede soetamist tõendava dokumendi koopia hiljemalt 10. juuniks.

8 Kontroll Pindalade mõõtmine, nõuete kontroll: PRIA
Toetuse taotlemise aastale järgneval kolmandal aastal teeb PRIA järelkontrolli.

9 Kohustuse suurendamine
Toetuse saaja võib suurendada kohustusealuse maa pindala selle maa arvelt, mille kohta ei ole kohustust võetud. Kui toetuse saaja suurendab kohustusealuse maa pindala, algab kogu maa pindala osas uus kohustus, mille kestus on kolm aastat. Kohustuse suurendamisest teavitab toetuse saaja PRIAt toetuse taotlemise ajal, esitades toetuse taotlemiseks vajalikud dokumendid.

10 Kohustuse üleandmine ja ülevõtmine
Taotleja ei või võetud kohustust üle anda ega üle võtta kohustuse võtmise aastal, välja arvatud vääramatu jõu puhul. Kui toetuse saaja suurendab kohustusaluse maa pindala seoses kohustuse ülevõtmisega, loetakse esialgne kohustus ja ülevõetud kohustus üheks kohustuseks, mille kestus arvestatakse lühemat aega kestnud kohustuse järgi. Kui kohustuse võtab üle isik, kellel varem ei olnud kohustust, loetakse kohustuse kestuseks üle võetud kohustuse kestus. Kohustuse üleandja teavitab kohustuse üleandmisest PRIAt toetuste taotlemise ajal, esitades teabe, millest nähtub, kellele kohustus millise majandusüksuse või selle osa kohta üle anti. Kohustuse ülevõtja esitab PRIAle samal ajavahemikul ülevõetud kohustuse kohta toetuse taotlemisel nõutud dokumendid.

11 Kohustuse asendamine Kui taotleja kooskõlastab MPB ja KKT-ga muudatused, mis on seotud taotluse esitamise aastal kaitsemetsa rajamise toetuse taotluses näidatud põllu asendamisega, on põldude asendamine lubatud.

12 Toetuse määr ja maksmine
Toetuse määr kaitsemetsa rajamisel on kokku krooni hektari kohta. PRIA otsustab taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise taotluse esitamise aasta 15. septembriks. Toetus makstakse välja hiljemalt taotluse esitamise aastale järgneva aasta 30. juuniks.

13 Toetuse tagasinõudmine
Kui järelkontrollis selgub, et metsakultuuri kogupindala on vähenenud %, nõutakse toetus tagasi selle metsakultuuri pindala osas, mille osas pindala on vähenenud üle 20%. metsakultuuri kogupindala on vähenenud üle 50%, nõutakse toetus tagasi. metsapuutaimede arv metsakultuuris on metsapuutaime hektaril, nõutakse 20% toetus selle põllu osas tagasi. metsapuutaimede arv metsakultuuris on vähenenud alla 1000 metsapuutaime hektaril, nõutakse toetus selle põllu osas tagasi.

14 Tänan!


Alla laadida ppt "MEEDE 2.6 Kaitsemetsa rajamise toetus põllumajandusmaale"

Seotud esitlused


Google'i reklaam